Świadczenie wychowawcze

Fundusz alimentacyjny

Asystenci RodzinyDziałania

 

 

Konferencja zamykająca projekt "Aktywni pomimo…

Poniedziałek, 15 czerwiec 2015 08:30

W dniu 12 czerwca 2015 roku w Hotelu – Restauracji Mario w Sarzynie odbyło się spotkanie podsumowujące projektu „ Aktywni pomimo…” realizowanego przez Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie/ Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie  w ramach „Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 – Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Na spotkaniu obecni byli: Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna - Pan Jerzy Paul, Wicestarosta Leżajski - Pan Zdzisław Leśko, Wiceprezes ds. produkcji, Gastronomi i Usług w Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu w Nowej Sarzynie - Pani Wiesława Dyrkacz, Dyrektorki z Środowiskowych Domów Samopomocy w Jelnej - Pani Danuta Kurzyp i w Sarzynie - Pani Agnieszka Hospod, prowadząca Porady Psychospołeczne - Pani Pedagog Józefa Zybura - Łyko oraz inni przedstawiciele Firm i Instytucji, w którym Uczestnicy Projektu odbywali staż bądź Zatrudnienie Subsydiowane.

W uroczystości wzięli udział także  Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Pan Mirosław Przewoźnik, pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Główna Księgowa – Pani Ewa Chojnacka, Specjalista ds. Administracyjno Organizacyjnych – Pani Joanna Misiak- Krawczyk oraz  koordynator projektu - Pani Bożena Nietrzeba i asystentka koordynatora projektu Pani Dorota Łuczak  oraz Beneficjenci Ostateczni projektu.

Celem ogólnym projektu była aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Miasta i Gminy wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Budżet projektu wynosił 767 188,84 zł.

Bezpośrednimi odbiorcami były osoby niepełnosprawne ze stopniem lekkim lub umiarkowanym, w wieku  16 - 64 lata, zamieszkałe na terenie Miasta i Gminy Nowa Sarzyna, nieaktywne zawodowo (niezatrudnione lub zarejestrowane jako poszukujący pracy), nie posiadające doświadczenia zawodowego.


Projektem objętych zostało 30 osób (19kobiet, 11 mężczyzn).W ramach projektu udzielono następujących form wsparcia:
• Poradnictwo psychospołeczne dla 30 osób (19kobiet, 11 mężczyzn),
• Kursy i szkolenia:
  - pomoc kuchenna- 8 kobiet,
  - konserwator powierzchni płaskich- 6 osób( 2 kobiety, 4 mężczyzn),
  - pracownik ochrony- 6 osób ( 1 kobieta , 5 mężczyzn).
• Staże dla 24 osób (16 kobiet, 8 mężczyzn),
• Zatrudnienie subsydiowane dla  16 osób ( 8 kobiet, 8 mężczyzn).

Ankieta ewaluacyjna wykazała, iż Uczestnicy Projektu uznali, że udział w poszczególnych formach wsparcia znacznie lub bardzo wpłynął na poziom ich aktywności zawodowej. Większość Uczestników stwierdziła, że cały projekt miał pozytywny wpływ na poziom ich aktywności zawodowej; dzięki udziałowi w projekcie zdobyli wiedzę, która pomogła im zdobyć kwalifikacje zawodowe;  nabyli umiejętności poruszania się po rynku pracy oraz poprawili poziom samooceny i poczucia własnej wartości.

Prezentacja z konferencji z dnia 12.06.2015r


„Aktywni pomimo… -  Zatrudnienie subsydiowane

Poniedziałek, 26 Maj 2013 08:00

Kolejnym działaniem projektu „Aktywni pomimo…" jest zatrudnienie subsydiowane, które polega na nabywaniu praktycznych umiejętności zawodowych przez 16 Uczestników Projektu. Uczestnicy Projektu byli kwalifikowani do zatrudnienia subsydiowanego na podstawie zdobytych do tej pory kwalifikacji, sytuacji społeczno-zawodowej, aktywności w działaniach i potrzebach pracodawców.

Zatrudnienie subsydiowane ma na celu zachęcenie pracodawców do zatrudnienia osób niepełnosprawnych poprzez ograniczenie kosztów, które musieliby ponieść na sfinansowanie ich zatrudnienia. W przypadku osób niepełnosprawnych pokrycie kosztów wynagrodzenia wynosi 75%, które pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego, w wymiarze pełnego etatu na okres 12 miesięcy ( IV 2014r.- III 2015r.).

Zatrudnienie subsydiowane odbywa się w następujących Firmach :
• Zakład Gospodarki Komunalnej - Nowa Sarzyna - 8 osób (3 kobiety, 5 mężczyzn),
• Firma Ochroniarska „Błysk” - Dębica,  miejsce pracy - Leżajsk - 3 osoby (1 kobieta, 2 mężczyzn),
• Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu - Nowa Sarzyna - 1 mężczyzna,
• JLS Sp. z o. o., ST Sp. z o. o. - Firma sprzątająca - miejsce pracy - Szpital Leżajsk - 4 kobiety; na stanowiskach: robotnik gospodarczy, pomoc administracyjna, pracownik ochrony, piekarz, salowa, sprzątająca.


„Aktywni pomimo… - staże

Poniedziałek, 23 Grudzień 2013 08:00

Od października 2013r. odbywają się 6- miesięczne staże dla 24 uczestników projektu „ Aktywni pomimo…”.
Kwalifikacji dokonała Komisja Rekrutacyjna kierując się oczekiwaniami osób niepełnosprawnych, kwalifikacjami, sytuacją społeczno-zawodową, aktywnością w działaniach i potrzebach pracodawców oraz opinią doradcy zawodowego. Wybrano 24 osób niepełnosprawnych (16 kobiet, 8 mężczyzn).

Celem stażu jest nabycie umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Profil stażu zawodowego uczestnika projektu jest zgodny z profilem szkoleń zawodowych, ukończonych szkół oraz przyjętą ścieżką reintegracji dla danej osoby.
Staże zawodowe odbywają się w instytucjach budżetowych i firmach prywatnych na następujących stanowiskach:
- 9 osób na stanowisku pomoc kuchenna,
- 4 osoby na stanowisku robotnik gospodarczy,
- 2 osoby na stanowisku konserwator powierzchni płaskich,
- 2 osoby na stanowisku pomoc administracyjna,
- 1 osoba na stanowisku piekarz,
- 1 osoba na stanowisku pracownik gospodarczy,
- 3 osoby na stanowisku pracownik ochrony,
- 2 osoby na stanowisku kucharz.

Każdy stażysta otrzymuje comiesięczne stypendium.


„Aktywni pomimo…” kolejne zadanie za nami

Poniedziałek, 30 Wrzesień 2013 08:00

W dniach 8.08.2013-14.09.2013 odbywały się szkolenia zawodowe dla uczestników projektu „Aktywni pomimo…”.

Kwalifikacji dokonała Komisja Rekrutacyjna w oparciu o posiadane wykształcenie (brak lub niedostosowane wykształcenie do rynku pracy), rodzaj niepełnosprawności oraz opinię doradcy zawodowego oraz o oczekiwania uczestników projektu. Wybrano 20 uczestników, których skierowano na następujące szkolenia zawodowe:
- pracownik ochrony- 6 osób (1 kobieta, 5 mężczyzn). Liczba godzin zajęć teoretycznych i praktycznych wynosiła łącznie 245 godzin. Organizatorem szkolenia był Ośrodek Kształcenia Pozaszkolnego „MERIDUM” w Leżajsku. Szkolenie zakończyło się egzaminem w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Egzamin z wynikiem pozytywnym zaliczyły 3 osoby.
- pomoc kuchenna -8 kobiet. Liczba godzin zajęć teoretycznych i praktycznych wynosiła łącznie 150 godzin. Organizatorem szkolenia był Ośrodek Kształcenia Pozaszkolnego „MERIDUM” w Leżajsku.
- konserwator powierzchni płaskich - 6 osób (2 kobiety, 4 mężczyzn). Liczba godzin zajęć teoretycznych i praktycznych wynosiła łącznie 100 godzin. Organizatorem szkolenia była Akademia Zdrowia w Rzeszowie.

Wszyscy uczestnicy szkolenia zostali ubezpieczeni od NW, mieli zapewniony posiłek, badania lekarskie, odzież roboczą oraz zwrócone zostały koszty za dojazd na szkolenie. Każdy z uczestników otrzymał zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zawodowego jak i również stypendium za udział w szkoleniu.

Szkolenia zawodowe miały na celu nabycie nowych umiejętności i kwalifikacji przydatnych na lokalnym rynku pracy, zwiększających zatrudnialności osób niepełnosprawnych.


„Aktywni pomimo…” projekt konkursowy - zadanie pierwsze

Wtorek, 30 Lipiec 2013 08:00

W dniach 10-29 lipca br. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie zrealizowano pierwsze zadanie, w ramach projektu konkursowego „Aktywni pomimo…" -  poradnictwo psychospołeczne. Było ono podzielone na dwa podzadania. Pierwsze  – trening kompetencji życiowych prowadzony przez Panią pedagog Józefę Zybura-Łyko. Trening miał na celu dostarczenie wiedzy na temat gospodarowania budżetem domowym, radzenie sobie z obowiązkami życia codziennego, podstawowymi technikami planowania dnia i podziału obowiązków.

Drugie podzadanie to poradnictwo społeczno – zawodowe z elementami kultury pracy prowadzone przez doradcę zawodowego Panią Monikę Zdziech.
Celem było zdobycie umiejętności poruszania się po rynku pracy, tworzenie CV  i listu motywacyjnego, poszukiwania ofert pracy oraz prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z pracodawcą; nauczenie Uczestnika kultury pracy, podniesienia poczucia własnej wartości.
W zajęciach wzięło udział 30 uczestników podzielonych na 3 grupy 10 osobowe. Każdy uczestnik otrzymał zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
 

BIP MGOPS w Nowej Sarzynie

Koronawirus

MGOPS w obiektywie

Reklama
Odsłon : 376361