Świadczenie wychowawcze

Fundusz alimentacyjny

Asystenci RodzinyO pomocy materialnej dla uczniów

Stypendia szkolne

Informacje dotyczące stypendium szkolnego na rok szkolny 2018/2019 zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie informuje, że wnioski o stypendia szkolne na rok szkolny 2018/2019 należy składać w siedzibie Ośrodka, ul. I. Łukasiewicza 2 w pokoju nr 16 w terminie od 1 do 17 września 2018 r.

Stypendium szkolne przysługuje:

 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych od I klasy szkoły Podstawowej do ukończenia 24 roku życia,
 • uczniom, którzy mieszkają na terenie Miasta i Gminy Nowa Sarzyna,
 • uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, przemoc, a także gdy rodzina jest niepełna.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż (tj. 600,00 zł/os. w rodzinie).

WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE:

1) Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego lub zasiłku jest:

 • złożenie wniosku o przyznanie pomocy materialnej,
 • dołączenie do wniosku stosownych zaświadczeń o uzyskanych dochodach netto przez poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku,

2) Druk wniosku dostępny jest w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie oraz na stronie internetowej MGOPS TUTAJ,
3) Osoby pełnoletnie starające się o stypendium szkolne winny składać wnioski samodzielnie lub przez upoważnionego pełnomocnika.
4) Udokumentowanie poniesionych wydatków na cele edukacyjne – w formie oryginalnych, imiennych faktur lub rachunków.

Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć:

 1. zaświadczenie od pracodawcy lub oświadczenie o wysokości dochodów z tytułu zatrudnienia;
 2. Powiatowy Urząd Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku wydruk SEPI z komputera.) );
 3. zaświadczenie lub oświadczenie o otrzymywaniu świadczeń dla bezrobotnych;
 4. oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu;
 5. oświadczenie o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych;
 6. zaświadczenie lub decyzja o otrzymywaniu świadczeń takich jak: zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy, zaliczka alimentacyjna lub oświadczenie o wysokości otrzymywanych świadczeń;
 7. wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenie komornika o nieściągalności alimentów, ewentualnie oświadczenie o wys. alimentów;
 8. zaświadczenie lub oświadczenie o ilości posiadanych hektarów przeliczeniowych. Przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 288 zł (od 1 października 2018 r. - 308,00 zł);
 9. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uzyskanych dochodach w 2017 r. lub oświadczenie (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych);
 10. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub oświadczenie zawierające informację o formie opodatkowania, oświadczenie o wysokości dochodu oraz dowód opłacenia składek w ZUS (działalność gospodarcza opodatkowana na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne);
 11. odcinek renty/emerytury lub oświadczenie o wysokości otrzymywanych świadczeń.

 

 

BIP MGOPS w Nowej Sarzynie

MGOPS w obiektywie

Reklama
Odsłon : 639036