Świadczenie wychowawcze

Fundusz alimentacyjny

Asystenci RodzinyZespół interdyscyplinarny
Piątek, 18 Maj 2012 06:17
Zgodnie z art. 6 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U z 2005 r., Nr 180, poz.1493 z późn. zm.) do zadań własnych gminy należy w szczególności tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym między innymi tworzenie Zespołu Interdyscyplinarnego.

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie jest koordynowanie i integracja działań przedstawicieli różnych podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Do zadań Zespołu należy w szczególności:
 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
 • podejmowanie wszelkich działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałania temu zjawisku,
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
 • rozpowszechnienie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.
W celu rozwiązania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach Zespół może tworzyć grupy robocze.
Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zapewnia:
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łukasiewicza 2
37 – 310 Nowa Sarzyna
tel. 17 717-81-69 wew. 28

W dniu 28 lutego 2011 r. Rada Miejska w Nowej Sarzynie podjęła uchwałę Nr V/37/2011 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, którą zastąpiła uchwała Nr XXVII/180/2012 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 18 października 2012 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

W dniu 23 października 2012r. zgodnie z zapisami Uchwały Nr XXVII/180/2012 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna powołał do działań Zespół Interdyscyplinarny dla Miasta i Gminy Nowa Sarzyna w nowym składzie.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wchodzą:
 1. Elżbieta Wojtanowska, Kierownik Sekcji Pomocy Środowiskowej Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie   Przewodniczący Zespołu,
 2. Józefa Zybura – Łyko, SOW dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Nowej Sarzynie – Zastępca Przewodniczącego,
 3. Danuta Pinderska, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna,
 4. Maria Śmieciuch, Sąd Rejonowy w Łańcucie z siedzibą w Leżajsku,
 5. Maria Kubat, Przychodnia Rejonowa „PANORAMA” spółka z o.o. w Nowej Sarzynie,
 6. asp.  Mariusz Kurzyp, Komisariat Policji w Nowej Sarzynie,
 7. Krystyna Dudek, Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowej Sarzynie.
 

BIP MGOPS w Nowej Sarzynie

MGOPS w obiektywie

Reklama
Odsłon : 672137